Search

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

PRÁVNÍ RÁMEC PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále také “subjekt údajů”), jejichž osobní údaje společnost MORAVIA Consulting spol. s r.o. zpracovává v souladu s platnými právními předpisy. Zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem získaných osobních údajů je společnost MORAVIA Consulting spol. s r.o., IČ 49967550, se sídlem Brno – Olomoucká 83, PSČ 627 00, (dále také “správce”).

PŘESNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů je povinen uvádět své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce z webového rozhraní obchodu) správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů.

JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Informace, které o vás shromažďujeme, slouží k:

 • zpracovat vaši objednávku
 • zpracovávat vrácené zboží nebo náhrady.
 • spravovat svůj účet
 • poskytovat zákaznický servis a podporu
 • prevence a odhalování podvodů
 • poskytovat doporučení ohledně produktů a obsahu.
 • monitorovat a zlepšovat naše webové stránky.
 • sledovat a zlepšovat naši marketingovou komunikaci.
 • provádět propagační akce, průzkumy nebo kampaně.
 • nastavit výchozí možnosti našich stránek (včetně jazyka a měny).
 • informovat vás o změnách našich služeb.

Použijeme pouze nezbytně nutné informace, které jsou nutné pro poskytování těchto služeb, a další služby, jako je doručování marketingové korespondence, budeme nabízet pouze s vaším výslovným souhlasem.

Osobní údaje budou společností MORAVIA Consulting spol. s r.o. uchovávány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy, pokud tak není stanoveno po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování, nebo po dobu nezbytnou k určení vymáhání nebo obhajoby právních nároků.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováním osobních údajů společnost MORAVIA Consulting spol. s r.o. pověřuje třetí stranu jako zpracovatele.

 • Zásilky: Pro účely doručení objednaného zboží je správce oprávněn uvést jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího osobu nebo provozovnu fyzické osoby), titul (pokud jej zákazník uvede), doručovací adresu a telefonní číslo zákazníka.
 • Poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb: Správce je rovněž oprávněn poskytnout osobní údaje osobám, které mu poskytují účetní, daňové a právní služby, a to za účelem plnění jejich zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro určení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať už v soudním, mimosoudním nebo správním řízení.
 • Subjekty posuzující oprávněnost stížností: Správce je oprávněn poskytnout subjektu, který správci poskytuje posouzení oprávněnosti reklamace, daňové doklady za nakoupené zboží obsahující kromě náležitostí vyžadovaných zákonem také e-mailovou adresu a telefonní číslo zákazníka.
 • Subjekty poskytující služby přímého marketingu: Správce je oprávněn poskytnout e-mailovou adresu a telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost pro správce vykonávají jako zpracovatelé.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Datový subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datový subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datový subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů uvedených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

PRÁVO OMEZIT ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datový subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, poskytnuté správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datový subjekt má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má Datový subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud jde o tento přímý marketing.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Datový subjekt má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailu, a to oznámením zaslaným na e-mailovou adresu info@moravia-consulting.com, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevách a marketingových akcích souvisejících se zbožím a službami správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru newsletteru přímo v zaslaném obchodním sdělení e-mailu.

PRÁVO NA PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Datový subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU, kde má obvyklé bydliště, kde pracuje nebo kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

NFORMACE O SOUBORECH COOKIES

Soubor cookie je malý soubor složený z písmen a čísel, který ukládáme do vašeho prohlížeče nebo, pokud s tím souhlasíte, na pevný disk vašeho počítače. Soubory cookie používáme k tomu, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů našich webových stránek, což nám pomáhá poskytovat vám personalizované prohlížení.

Na našich webových stránkách používáme čtyři typy souborů cookie:

 • Nezbytné soubory cookie: Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně soubory cookie, které umožňují přihlášení do zabezpečených oblastí našich stránek a nákupy. Zablokování těchto souborů cookie může znemožnit správné fungování webových stránek.
 • Analytické soubory cookie:Jedná se o soubory cookie, které nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků našich stránek a způsob, jakým se na nich jednotliví návštěvníci pohybují. Údaje z těchto souborů cookie nám pomáhají monitorovat a zlepšovat uživatelské prostředí tím, že identifikují problémy, se kterými se uživatelé našich stránek potýkají.
 • Soubory cookie s preferencemi zákazníků:Jedná se o soubory cookie, které vás rozpoznají, když se vrátíte na naše webové stránky. Tyto soubory cookie nám umožňují přizpůsobit vám náš obsah, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například výběr jazyka nebo regionu).
 • Cílené soubory cookie:Jedná se o soubory cookie, které zaznamenávají vaši návštěvu našich webových stránek, navštívené stránky a odkazy, které jste následovali. Informace získané z těchto souborů cookie nám umožňují přizpůsobit reklamu zobrazovanou na našich webových stránkách vašim zájmům.

Máte právo vymazat všechny soubory cookie, které jsou již ve vašem zařízení uloženy. Za tímto účelem stačí postupovat podle pokynů v nápovědě konkrétního prohlížeče.

Upozorňujeme, že vymazáním nebo zakázáním budoucích souborů cookie může dojít k nemožnosti využívat některé funkce našich stránek.