Privacy Policy

Informatie over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

WETTELIJK KADER VAN VERWERKING

Persoonlijke gegevens van klanten en andere personen (hierna ook “betrokkene”), wiens persoonlijke gegevens het bedrijf MORAVIA Consulting spol. s r.o. worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Met name Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

BEHEERDER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De beheerder van de verkregen persoonsgegevens is het bedrijf MORAVIA Consulting spol. s r.o., ID-nummer 49967550, met statutaire zetel in Brno – Olomoucká 83, postcode 627 00, (hierna ook “beheerder”).

NAUWKEURIGHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De betrokkene is verplicht om zijn persoonlijke gegevens (bijv. tijdens registratie, in zijn gebruikersaccount, bij bestelling via de webinterface van de winkel) correct en naar waarheid te vermelden en is verplicht de beheerder onverwijld op de hoogte te stellen van de wijziging van zijn persoonlijke gegevens .

HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

De informatie die we over u verzamelen, wordt gebruikt om:

 • uw order te verwerken
 • retouren of terugbetalingen te verwerken
 • uw account te beheren
 • klantenservice en ondersteuning bieden
 • fraude voorkomen en opsporen
 • product- en inhoudsaanbevelingen geven
 • onze website monitoren en verbeteren
 • monitoren en verbeteren van onze marketingcommunicatie
 • promoties, enquêtes of campagnes uitvoeren
 • stel standaardopties in voor onze site (inclusief taal en valuta)
 • u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in onze service

We zullen alleen de absoluut noodzakelijke informatie gebruiken die nodig is om deze diensten aan u te leveren, en zullen alleen aanvullende diensten aanbieden, zoals het bezorgen van marketingcorrespondentie, met uw uitdrukkelijke toestemming.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen door MORAVIA Consulting spol. s r.o. voor de periode vereist door de toepasselijke wettelijke voorschriften, tenzij de periode zo is bepaald voor de periode gedurende welke de wettelijke reden voor verwerking duurt of voor de periode die nodig is om de tenuitvoerlegging of verdediging van rechtsvorderingen vast te stellen.

CATEGORIEN ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door de verwerking van persoonsgegevens heeft het bedrijf MORAVIA Consulting spol. s r.o. een derde partij als verwerker toevertrouwen.

 • Shipments: Ten behoeve van de levering van de bestelde goederen is de beheerder gerechtigd om de naam, achternaam (inclusief eventuele aanvullingen die de persoon of vestiging van de natuurlijke persoon kenmerken), titel (indien opgegeven door de klant), afleveradres en telefoonnummer te verstrekken van de klant.
 • Aanbieders van fiscale en juridische diensten op het gebied van boekhouding: De beheerder heeft ook het recht om persoonsgegevens te verstrekken aan personen die boekhoudkundige, fiscale en juridische diensten verlenen aan de beheerder met het oog op het vervullen van hun wettelijke verplichtingen en in gevallen waarin het nodig is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te beschermen, hetzij in gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve procedures.
 • Entiteiten die de gegrondheid van klachten beoordelen: De bewindvoerder is gerechtigd aan de entiteit die de bewindvoerder een beoordeling van de gegrondheid van de klacht belastingdocumenten voor de gekochte goederen verstrekt, die naast de wettelijk vereiste vereisten ook het e-mailadres en telefoonnummer van de klant bevatten .
 • Entities providing direct marketing services: De beheerder is gerechtigd een e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken ten behoeve van het verzenden van commerciële communicatie naar entiteiten die deze activiteit voor de beheerder als verwerkers uitvoeren.

RECHT VAN TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS

De betrokkene heeft het recht om van de beheerder bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en zo ja, hij heeft recht op inzage in deze persoonsgegevens.

RECHT OP CORRECTIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De betrokkene heeft het recht om de beheerder onnauwkeurige persoonsgegevens die hem betreffen, onverwijld te laten corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

RECHT OP VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De betrokkene heeft het recht om de beheerder de persoonsgegevens over de betrokkene zonder onnodige vertraging te laten verwijderen, en de beheerder heeft de plicht om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen als een van de redenen uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gegeven.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De betrokkene heeft het recht om de beheerder de verwerking van zijn persoonsgegevens te laten beperken, in de gevallen voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

RECHT OP PORTABILITEIT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onder de voorwaarden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan de beheerder zijn verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen en deze gegevens over te dragen aan een andere beheerder.

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De betrokkene heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens die worden verwerkt voor het gerechtvaardigd belang van de beheerder, inclusief profilering op basis van het gerechtvaardigd belang van de beheerder. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor die marketing, met inbegrip van profilering met betrekking tot die direct marketing.

RECHT OM DE TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS IN TE TREKKEN

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven. De toestemming kan worden ingetrokken via e-mail door een kennisgeving verzonden naar het e-mailadres info@moravia-consulting.com, door een schriftelijke kennisgeving verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel van de beheerder. Toestemming voor het verzenden van informatie over nieuws en kortingen en marketingevenementen met betrekking tot de goederen en diensten van de beheerder kan ook worden ingetrokken via het elektronische afmeldsysteem door op de link te klikken om u af te melden voor de nieuwsbrief direct in het verzonden e-mail zakelijk bericht .

RECHT OM EEN KLACHT IN TE SCHRIJVEN

De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, standplaats of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens inbreuk maakt op de algemene verordening gegevensbescherming.

INFORMATIE OVER COOKIES

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we opslaan in uw browser of, als u hiermee instemt, op de harde schijf van uw computer. We gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers op onze website, wat ons helpt om u een gepersonaliseerde browse-ervaring te bieden.

We gebruiken vier soorten cookies op onze website:

 • Necessary cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze bevatten cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze site en aankopen kunt doen. Het blokkeren van deze cookies kan ertoe leiden dat de website niet goed werkt.
 • Analytics cookies: Dit zijn cookies waarmee we het aantal bezoekers van onze site kunnen herkennen en tellen, en hoe elke bezoeker erop navigeert. De gegevens van deze cookies helpen ons om onze gebruikerservaring te monitoren en te verbeteren door de uitdagingen te identificeren waarmee gebruikers van onze site worden geconfronteerd.
 • Customer preference cookies:Dit zijn cookies die u herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies stellen ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze).
 • Targeting cookies: Dit zijn cookies die uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd, registreren. De informatie die uit deze cookies wordt verzameld, stelt ons in staat om de advertenties die op onze website worden weergegeven, af te stemmen op uw interesses.

U heeft het recht om cookies die al op uw apparaat staan te verwijderen. Om dit te doen, volgt u gewoon de instructies in de “help”-sectie van uw specifieke browser.

Houd er rekening mee dat u door het verwijderen of uitschakelen van toekomstige cookies mogelijk niet kunt profiteren van bepaalde functies van onze site.